Program zawodów
marcin.rzeszotko@gmail.com, 
tel. Marcin Rzeszótko 501560799

BIURO ZAWODÓW 
 • praca biura zawodów będzie odbywać się indywidualnie dla każdego wydarzenia:

–piątek: 17.00-20.00 

–sobota: 7.00-8.00 

 • w biurze zawodów należy przedstawić dokument ze zdjęciem oraz dowód wykupionej polisy ubezpieczeniowej (zgodnie z regulaminem)
 • do biura zawodów będą wpuszczane jedynie osoby biorące udział w wydarzeniu,
 • przed wejściem do biura zawodów należy zdezynfekować ręce,
 • biuro będzie dezynfekowane po odprawie każdego dystansu,
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub komina wielofunkcyjnego/Buffa),
 • biuro zawodów zlokalizowane będzie na otwartej przestrzeni


STREFA STARTU
 • zawodnik powinien pojawić się w strefie nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym startem,
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub Buffa) do momentu rozproszenia się zawodników na trasie,
 • w strefie mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w wydarzeniu,
 • przed wejściem do strefy należy zdezynfekować ręce.


STREFA METY
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub Buffa),
 • w strefie mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w wydarzeniu,
 • przy wyjściu ze strefy należy zdezynfekować ręce,
 • po ukończeniu biegu prosimy o nieprzebywanie w strefie przez dłuższy czas (wyłącznie na krótki odpoczynek i odbiór medalu),
 • po ukończeniu biegu Zawodnik samodzielnie odbiera medal z wieszaka umieszczonego przy mecie


DEPOZYT
 • przed skorzystaniem z depozytu należy zdezynfekować ręce,
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub komina wielofunkcyjnego/buffa).

 

DEKORACJA NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW
 • dekoracje odbędą się osobno dla każdego dystansu,
 • w ceremonii mogą uczestniczyć tylko dekorowani zawodnicy.

 

INNE
 • uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń obsługi (organizatorów, sędziów oraz wolontariuszy),
 • organizatorzy może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom w strefach zawodów,
 • nadzór nad strefami zawodów pełni obsługa (organizatorzy i wolontariusze), za wszelkie grupowanie się osób poza strefą zawodów organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, jednak dołożymy wszelkich starań, aby takie sytuacje nie miały miejsca,
 • uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz komunikatów organizatora wydawanych w trakcie trwania poszczególnych imprez (niestosowanie się do zaleceń może skutkować dyskwalifikacją i koniecznością opuszczenia miejsca wydarzenia),
 • organizatorzy po konsultacjach z medykami zastrzega sobie prawo niedopuszczenia lub usunięcia z imprezy osoby, która wykazuje objawy chorobowe,
 • organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy, jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów,
 • organizatorzy rezygnują z prelekcji i spotkań,
 • szlaki turystyczne w Tatrach nie będą zamknięte – w związku z tym uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie omijania lub wyprzedzania turystów,
 • Podczas trwania zawodów, uczestnicy zobowiązani są do noszenia numeru startowego, otrzymanego w pakiecie startowym w widocznym miejscu. Zdjęcie numeru z jakiejkolwiek przyczyny skutkować będzie dyskwalifikacją danego zawodnika.
 • Zawodnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń, wydawanych przez sędziów znajdujących się na trasie zawodów. Decyzje podejmowane przez sędziów są ostateczne i nie przysługuje od nich jakiekolwiek odwołanie.
 • Sędziowie, ubrani w odblaskowe koszulki, znajdować się będą w wyznaczonych punktach, oznaczonych na mapie, wydawanej zawodnikom w pakietach startowych.
 • Oprócz sędziów, o których mowa w wyżej, na trasie znajdować się będą również nieoznakowani sędziowie lotni, weryfikujący prawidłowości przebiegu zawodów. Podczas interwencji nieoznakowany sędzia zobowiązany jest do okazania zawodnikowi akredytacji sędziowskiej.
 • Na trasie zawodów uczestnik nie może korzystać z jakiejkolwiek pomocy osób trzecich, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zawodników. Skorzystanie z niedozwolonej pomocy skutkować będzie dyskwalifikacją.
 • W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegów jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu. Brak wezwania pomocy i udzielenia pomocy skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 
 • Poza wypadkami wymienionymi w niniejszym Regulaminie, zawodnik ulega dyskwalifikacji w razie śmiecenia lub skracania trasy.
 • Zawodnik może wycofać się z wyścigu w każdym momencie. W takiej sytuacji zobowiązany jest do oddania numeru startowego najbliższemu sędziemu oraz do dotarcia do schroniska Murowaniec, we własnym zakresie. 
 • Zawody odbywają się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie TPN, m.in.; zakaz schodzenia ze szlaku, zakaz wyrzucania śmieci, zakaz hałasowania, zakaz płoszenia zwierząt.        

BIURO ZAWODÓW 
 • praca biura zawodów będzie odbywać się indywidualnie dla każdego wydarzenia:

–piątek: 17.00-20.00 

–sobota: 7.00-8.00 

 • w biurze zawodów należy przedstawić dokument ze zdjęciem oraz dowód wykupionej polisy ubezpieczeniowej (zgodnie z regulaminem)
 • do biura zawodów będą wpuszczane jedynie osoby biorące udział w wydarzeniu,
 • przed wejściem do biura zawodów należy zdezynfekować ręce,
 • biuro będzie dezynfekowane po odprawie każdego dystansu,
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub komina wielofunkcyjnego/Buffa),
 • biuro zawodów zlokalizowane będzie na otwartej przestrzeni


STREFA STARTU
 • zawodnik powinien pojawić się w strefie nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym startem,
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub Buffa) do momentu rozproszenia się zawodników na trasie,
 • w strefie mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w wydarzeniu,
 • przed wejściem do strefy należy zdezynfekować ręce.


STREFA METY
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub Buffa),
 • w strefie mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w wydarzeniu,
 • przy wyjściu ze strefy należy zdezynfekować ręce,
 • po ukończeniu biegu prosimy o nieprzebywanie w strefie przez dłuższy czas (wyłącznie na krótki odpoczynek i odbiór medalu),
 • po ukończeniu biegu Zawodnik samodzielnie odbiera medal z wieszaka umieszczonego przy mecie


DEPOZYT
 • przed skorzystaniem z depozytu należy zdezynfekować ręce,
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub komina wielofunkcyjnego/buffa).

 

DEKORACJA NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW
 • dekoracje odbędą się osobno dla każdego dystansu,
 • w ceremonii mogą uczestniczyć tylko dekorowani zawodnicy.

 

INNE
 • uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń obsługi (organizatorów, sędziów oraz wolontariuszy),
 • organizatorzy może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom w strefach zawodów,
 • nadzór nad strefami zawodów pełni obsługa (organizatorzy i wolontariusze), za wszelkie grupowanie się osób poza strefą zawodów organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, jednak dołożymy wszelkich starań, aby takie sytuacje nie miały miejsca,
 • uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz komunikatów organizatora wydawanych w trakcie trwania poszczególnych imprez (niestosowanie się do zaleceń może skutkować dyskwalifikacją i koniecznością opuszczenia miejsca wydarzenia),
 • organizatorzy po konsultacjach z medykami zastrzega sobie prawo niedopuszczenia lub usunięcia z imprezy osoby, która wykazuje objawy chorobowe,
 • organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy, jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów,
 • organizatorzy rezygnują z prelekcji i spotkań,
 • szlaki turystyczne w Tatrach nie będą zamknięte – w związku z tym uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie omijania lub wyprzedzania turystów,
 • Podczas trwania zawodów, uczestnicy zobowiązani są do noszenia numeru startowego, otrzymanego w pakiecie startowym w widocznym miejscu. Zdjęcie numeru z jakiejkolwiek przyczyny skutkować będzie dyskwalifikacją danego zawodnika.
 • Zawodnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń, wydawanych przez sędziów znajdujących się na trasie zawodów. Decyzje podejmowane przez sędziów są ostateczne i nie przysługuje od nich jakiekolwiek odwołanie.
 • Sędziowie, ubrani w odblaskowe koszulki, znajdować się będą w wyznaczonych punktach, oznaczonych na mapie, wydawanej zawodnikom w pakietach startowych.
 • Oprócz sędziów, o których mowa w wyżej, na trasie znajdować się będą również nieoznakowani sędziowie lotni, weryfikujący prawidłowości przebiegu zawodów. Podczas interwencji nieoznakowany sędzia zobowiązany jest do okazania zawodnikowi akredytacji sędziowskiej.
 • Na trasie zawodów uczestnik nie może korzystać z jakiejkolwiek pomocy osób trzecich, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zawodników. Skorzystanie z niedozwolonej pomocy skutkować będzie dyskwalifikacją.
 • W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegów jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu. Brak wezwania pomocy i udzielenia pomocy skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 
 • Poza wypadkami wymienionymi w niniejszym Regulaminie, zawodnik ulega dyskwalifikacji w razie śmiecenia lub skracania trasy.
 • Zawodnik może wycofać się z wyścigu w każdym momencie. W takiej sytuacji zobowiązany jest do oddania numeru startowego najbliższemu sędziemu oraz do dotarcia do schroniska Murowaniec, we własnym zakresie. 
 • Zawody odbywają się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie TPN, m.in.; zakaz schodzenia ze szlaku, zakaz wyrzucania śmieci, zakaz hałasowania, zakaz płoszenia zwierząt.        

IX Puchar KW Zakopane Budrem
Klasyfikację opracowała firma BGTimeSport (https://bgtimesport.pl/zawody)
Zalecenia dotyczące Covid-19
Zawody odbywają się w reżimie sanitarnym w związku z covid 19, dlatego szczegółowo na zawodach stosujemy następujące zasady:
1. Zawody odbywają się na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, na wolnym powietrzu, ze względu na charakter sportu w czasie wyścigu miedzy zawodnikami są zachowane duże odstępy.
2. Zawodnicy na starcie są od siebie oddaleni ok 1,5 metra oraz dodatkowo zachowany jest odstęp czasowy pomiędzy startującymi.
3.  Cała obsługa zawodów oraz zawodnicy do momentu startu zobowiązani są mieć na twarzach maseczki zakrywające usta i nos.
4.  Zapisy  na zawody odbywają się tylko i wyłącznie przez Internet, by do minimum ograniczyć kontakt zawodników z biurem zawodów.
5. W biurze zawodów w tym samym czasie będzie mogło przebywać tylko 3 zawodników  (biuro jest duże ponad 60 m2, obsługa biura nosi maseczki oraz jest oddzielona plexą, każdy zawodnik będzie posiadał swój własny długopis, nosił maseczkę, przed wejściem będzie dezynfekował ręce, biuro zawodów oraz sanitariaty będą dezynfekowane, a także regularnie wietrzone.
6. Przed wejściem do biura będzie dokonywany pomiar temperatury ciała zawodników, oraz przeprowadzana ankieta, czy zawodnik miał kontakt z osobami zakażonymi lub ma objawy koronawirusa, także wszyscy sędziowie i organizatorzy są weryfikowani pod względem aktualnego stanu zdrowia i kontaktu z osobami zarażonymi.
7. Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
8.  Na terenie, gdzie organizowane są zawody (otwartym) będą tablice informujące o obowiązku dystansu, noszeniu maseczek, obowiązku dezynfekcji - przestrzegania tych zasad będzie pilnowała obsługa.
9. Odprawa przed startem odbędzie się online.
10. W czasie dekoracji zwycięzców (odbywającej się na zewnątrz) będą obecni tylko oni i nagradzający, pozostali zawodnicy nie będą w niej uczestniczyli.
11. Posiłek regeneracyjny będzie wydawany na wynos.
12. Podczas dekoracji zawodnicy będą zabierać wcześniej przygotowane nagrody ze stołu - nie ma kontaktu z obsługą.
13. Brak jest szatni dla zawodników (to standard przy tych zawodach).
14. Zawodniczy cały czas będą mieli zapewniony dostęp do środków do dezynfekcji rąk oraz nowych maseczek, na wypadek zużycia używanych lub ich zepsucia.
15. Zawodniczy korzystają z własnego sprzętu sportowego (narty, kijki, kask itp.)
16. Będziemy stosowali zasadę DDMA+W:
D jak dystans, D jak dezynfekcja, M jak maseczka, A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe (do której instalowania zachęcamy zawodników), W jak Wietrzenie
Stowarzyszenie Klub Wysokogórski w Zakopanem